Giấy phép an toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Thông tư 149/2013/TT-BYT và Nghị định 115/2018/NĐ-CP căn cứ vào chức năng quyền hạn của Bộ y tế, ATV MEDIA triển khai tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ y tế cấp